Selkiytä:

Suurenna:

Asukastyytyväisyys säilynyt hyvänä

Vuosittainen Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n asukastyytyväisyystutkimus kertoo yhtiön asunnoissa asuvien helsinkiläisten olevan edelleen hyvinkin tyytyväisiä asumiseensa. Asuntojen sijaintia pidetään pääosin hyvänä tai erinomaisena ja asunnon kuntoa hyvänä tai vähintäänkin tyydyttävänä. Mielenkiintoista on, että vaikka merkittävä osa vastaajista oli asunut asunnossaan yli viisi vuotta, ei asunnon nykykunnon koeta poikkeavan ainakaan huonompaan suuntaan siitä, mikä se oli asuntoon muutettaessa.

Suoraan Helsingin Asuntohankinnalta asunnon vuokranneiden ja yhtiön jälleenvuokratussa asunnossa asuvien näkemykset ovat hyvin pitkälle samanlaisia lukuun ottamatta mielipidettä vuokratasosta. Suoraan yhtiöltä asunnon vuokranneet pitävät nimittäin vuokraansa selvästi useammin kalliina verrattuna esimerkiksi Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiön vuokra-asuntojen vuokriin kuin jälleenvuokratussa asunnossa asuvat.

Asukkailta kysyttiin näkemyksiä niin Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n, oman vuokranantajan kuin asunto-osakeyhtiönkin toimintaan liittyvistä asioista. Jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvilla vuokranantaja ei ole Helsingin Asuntohankinta, vaan joku Helsingin kaupungin toimiala tai muu kaupunkikonsernin tai yleishyödyllinen yhteisö.

Asukkaiden kannalta toiminta vuokranantajan kanssa sujuu hyvin siitä riippumatta, mistä asunto on vuokrattu. Niin vuokrasopimuksen teon yhteydessä saadut tiedot, vuokranantajan henkilökunnan ammattitaito ja palvelualttius kuin henkilökunnan tavoitettavuus ja kyky pitää annetut lupaukset asioiden hoidossa saavat kaikki erittäin hyvän arvosanan asteikolla 1-5, jossa 4 on hyvä ja 5 erinomainen. Keskiarvotulos on joka osa-alueella yli 4:n.

Hieman alle 4:n jää suorien vuokralaisten arvio Helsingin Asuntohankinnan asunnon hakemisen helppoudesta. Suoraan vuokrattavat asunnothan pitää hakea kutakin asuntoa koskien erikseen Stadin asunnot palvelun kautta, mikä voi olla hakijoiden mielestä hieman hankalaa.

Suoraan asuntonsa vuokranneista 72 prosentille asuminen Helsingin Asuntohankinnan omistamassa asunnossa on mieluisin vaihtoehto. Jälleenvuokralaisista saman arvion antaa 69 prosenttia vastaajista. Sama tyytyväisyys näkyy myös vastauksissa kysymykseen ”kuinka todennäköisesti muuttaisitte juuri nykyiseen asuntoonne, mikäli olisitte hakemassa nyt asuntoa ja asunnon tarpeessa”.

Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvat asunnoissa mm. vesivahinkojen ja vuotavien vesikalusteiden kuten wc-istuimien korjaaminen. Asukkaat tietävät varsin hyvin, että näistä asioista pitää ilmoittaa tarvittaessa kiinteistön huoltoyhtiölle tai isännöintitoimistoon. Samaten tiedetään aika hyvin, että asunnon rikkinäisestä jääkaapista tai liedestä tai muusta asunnon sisäpuolisesta remontin tarpeesta täytyy olla yhteydessä omaan vuokranantajaan tai asunnon omistajaan eli Helsingin Asuntohankintaan. Jälleenvuokralaisten joukossa selvästi useampi ilmoittaisi näistä asunnon sisäpuolisista vioistakin isännöintitoimistoon tai huoltoyhtiöön kuin suoraan asuntonsa vuokranneissa.

Jos asuntoa on korjattu asunto-osakeyhtiön toimesta kuten vaikkapa putkiremontissa tapahtuu, työ on onnistunut enemmistön mielestä hyvin tai erinomaisesti. Jos vuokranantaja on remontoinut asuntoa eli esimerkiksi sen pintoja tai kiintokalusteita, lopputulos on ollut vielä useamman mielestä erinomainen kuin asunto-osakeyhtiön teettämässä remontissa.

Kun Helsingin Asuntohankinnan päätehtävä on vuokrata pienasuntoja helsinkiläisille, on luontevaa, että pääosa niin yhtiön suorista vuokralaisista kuin jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvista elää yhden hengen talouksissa. Suoraan asuntonsa vuokranneissa yksin asuvien osuus on reilut 50 ja jälleenvuokralaisten joukossa liki 90 prosenttia. Lopuissa asunnoissa asuu useimmiten kaksi henkeä, mutta kun Helsingin Asuntohankinta omistaa jonkin verran myös yksiöitä ja kaksioita isompia asuntoja, löytyy etenkin suorien vuokralaisten joukosta myös reilut kolmen hengen tai sitä suurempia talouksia. Näiden isompien talouksien osuus on reilut 20 prosenttia asuntonsa suoraan yhtiöltä vuokranneissa.

Asukkaiden ikä- ja sukupuolijakaumassa on myös eroa riippuen siitä, onko asukas suora vai jälleenvuokralainen. Asuntonsa suoraan vuokranneista kaksi kolmannesta on naisia, jälleenvuokralaisista vain vajaat puolet. Sen sijaan ikäjakaumassa ero ei juuri näy, vaan pääosa vastaajista on yli 50-vuotiaita ja vielä niin, että kaikista vastaajista reilut 30 prosenttia on yli 60-vuotiaita.

Ikäjakaumaa voi selittää osaltaan se tieto, että molemmissa vuokralaisryhmissä on paljon yli 10 vuotta nykyasunnossaan asuneita. Suoran vuokrasopimuksen tehneissä alle 5 vuotta asuneiden osuus on 40 prosenttia ja yli 10 vuotta asuneiden 46 prosenttia. Jälleenvuokratuissa asunnoissa yli 10 vuotta asuneita on 34 ja alle 5 vuotta asuneita 56 prosenttia.

Asukastutkimuksen on tehnyt edellisvuosien tapaan puolueeton tutkimuslaitos IRO Research & Consulting Oy. Asukkaiden vastaukset ovat menneet nimettöminä tutkimuslaitokselle, joka on koostanut niistä yhteenvedon ja tulosraportin tilaajalle eli Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle. Yhtiö käyttää saatua palautetta oman toimintansa sekä käyttämiensä palvelutuottajien toiminnan kehittämiseen.

Yhteenvetoraportin lisäksi tilaaja on saanut annetut vapaamuotoiset palautteet, jotka luetaan Helsingin Asuntohankinnassa tarkkaan. Tätä kautta saadut toiveet ja ehdotukset pyritään toteuttamaan, jos se on mahdollista. Kun yhtiö omistaa pääosin yksittäisiä asuntoja eri puolilla Helsinkiä sijaitsevissa asunto-osakeyhtiöissä, on vastuu monista asumiseen liittyvistä asioista asunto-osakeyhtiöllä ja sen isännöitsijällä tai huoltoyhtiöllä, ei asunnon omistajalla.

<< Takaisin uutisiin