Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asunnot ja asumisen palvelut tyydyttävät asukkaita

07.04.2020

Helsingin Asuntohankinta omistaa noin 3500 asuntoa eri puolilla Helsinkiä olevissa asunto-osakeyhtiöissä. Asunnot ovat pääosin yksiöitä tai kaksioita. Asukastyytyväisyystutkimusten mukaan Helsingin Asuntohankinnan omistamissa asunnoissa olevat helsinkiläiset ovat hyvin tyytyväisiä niin asuntojensa sijaintiin kuin asumiseen vuokralaisina omistusasuntotaloissa.

Helsingin kaupunki perusti aikoinaan Helsingin Asuntohankinnan ostamaan myyntiin tulevia yksittäisiä asuntoja. Yhtiön perustamisen aikaan asuntojen uudistuotannossa painopiste oli perheasunnoissa. Helsingin Asuntohankinnan ostojen kautta kaupungin vuokra-asuntotarjontaan saatiin myös yksin tai kaksin asuville sopivia pieniä tai pienehköjä asuntoja.

Näitä asuntoja on vuokrattu helsinkiläisille sekä suoraan että ns. jälleenvuokrausasuntoina etenkin Helsingin kaupungin tilakeskuksen, Helsingin kaupungin toimialojen ja Helsingin kaupungin perustaman Niemikotisäätiön kautta. Asukastyytyväisyystutkimuksessa on selvitetty erikseen suorien vuokralaisten ja jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvien näkemyksiä. Molemmilta ryhmiltä saatu palaute on pääosin hyvin myönteistä.

Asumisen hinta osin ongelmana Helsingissä

Helsingin Asuntohankinnan asunnot kuuluvat pääosin Helsingin kaupungin vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Yhtiön vuokrat seuraavat yhtiön omistajan eli Helsingin kaupungin päätöksen mukaan kaupungin vapaarahoitteisten vuokrien kehitystä. Vaikka Helsingin Asuntohankinnan asuntovuokrat ovat edullisempia kuin yksityisen puolen vuokrat yleensä ovat, on asunnon vuokra monen suoraan asuntonsa vuokranneiden mielestä melko tai jopa liian kallis. Tämä kertoo siitä, että Helsingin vuokratasot ovat kaikkineen nousseet monen helsinkiläisen tuloihin nähden aika korkeiksi. Toki on kuitenkin todettava, että tässä suoraan Helsingin Asuntohankinnalta asuntonsa vuokranneiden ryhmässäkin vuokraansa piti kohtuuhintaisena tai edullisena 44 prosenttia.

Jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvilla näkemys oman asunnon vuokrasta on selvästi positiivisempi, sillä tästä asukasryhmästä kolmannes piti vuokraansa edullisena ja liki puolet kohtuuhintaisena. Tässä ryhmässä käsitys vuokran edullisuudesta on hieman lisääntynyt viime vuodesta.

Molemmissa asukasryhmissä oman kodin sijainti saa paljon kiitosta. Samaten asunnon kuntoon ollaan sangen tyytyväisiä molemmissa ryhmissä. Yleinen tyytyväisyys asumiseen Helsingin Asuntohankinnan omistamassa vuokra-asunnossa heijastuu halukkuutena asua jatkossakin nimenomaan Helsingin Asuntohankinnan omistamassa asunnossa. Valtaosa on myös valmis suosittelemaan nimenmaan Helsingin Asuntohankinnan vuokra-asuntoa muillekin helsinkiläisille.

Asumisen palvelut toimivat

Kun Helsingin Asuntohankinnan asunnot ovat yksittäisissä asunto-osakeyhtiöissä, on vastuu mm. kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta, siivouksesta ja isännöinnistä muilla kuin vuokra-asunnon omistajalla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asumisviihtyvyyteen kielteisesti, vaan vuokralaiset ovat pääosin tyytyväisiä siihen, miten asiat hoidetaan asunto-osakeyhtiöissä. Samaten ollaan tyytyväisiä sekä Helsingin Asuntohankinnan että vuokranantajan – jos se on joku muu kuin Helsingin Asuntohankinta – vastuulle kuuluvien korjausten tekoon. Sekä Helsingin Asuntohankinnan että jälleenvuokraajien asiakaspalvelun toiminnasta annetaan myös hyvää palautetta.

Tyytyväisyys asumiseen ja asumisen palveluihin on perinteisesti ollut korkealla tasolla Helsingin Asuntohankinnan asukastyytyväisyystutkimuksissa. Tuloksista voi yhteenvetona todeta, että Helsingin Asuntohankinnan asunnoissa asuu asuntonsa sijaintiin ja asumisensa palveluihin tyytyväisiä helsinkiläisiä. Ainoa merkittävämpi ongelma, joka koskee osaa asukkaita, on asumisen hinta. Vaikka vuokra ei Helsingin Asuntohankinnan vuokralaisena olekaan yhtä korkea kuin monilla yksityisillä vuokranantajilla, asumisen kulut koetaan korkeampina kuin oltaisiin halukkaita maksamaan. Lisäksi jonkin verran kriittistä palautetta tulee asuntojen kunnosta, osa asukkaista pitää asuntoaan hieman kuluneena. Tätä selittänee, että moni on asunnot samassa asunnossa pitkään. Kun asuntoja ei pääsääntöisesti remontoida asumisaikana, näkyvät pitkäaikaisen asumisen jäljet tietysti hieman asunnon kulumisena.

Myönteistä saaduissa palautteissa on myös se, että vuokra-asukkaat kokevat olevansa samanlaisia asukkaita kuin saman taloyhtiön omistusasukkaat. Asumisen arjessa ei näy, kuka asunnon omistaa.

Paljon uskollisia asiakkaita

Jos asukastyytyväisyyttä arvioitaisiin sen pohjalta, miten pitkään vuokralaiset ovat viihtyneet nykyisissä asunnoissaan, Helsingin Asuntohankinta saisi tällä mittarilla hyvät arvosanat. Tässä tapauksessa tätä mittaria ei voi kuitenkaan käyttää yksiselitteisesti, sillä osa yhtiön asunnoista vuokrataan joko vapailla markkinoilla ja työsuhdeasunnoiksi tällä hetkellä vain viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Silti vastaajaotoksen jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvista lähes puolet ja suorista vuokralaisista 58 prosenttia on asunut nykyasunnossaan yli viisi vuotta.

Suoraan Helsingin Asuntohankinnalta asuntonsa vuokranneista kaksi kolmasosaa oli naisia ja 48 prosenttia täyttänyt 50 vuotta. Yksin asuvia oli samaten 48 prosenttia, mikä sinänsä sopii yhtiön asuntokantaan. Silti kolmen tai useamman hengen talouksiakin oli yhteensä 29 prosenttia tästä suoraan yhtiöltä vuokranneiden vastaajaotoksesta. Alle 30-vuotiaiden osuus oli kahdeksan prosenttia kaikista vastaajista tässä ryhmässä.

Jälleenvuokratuissa asunnoissa asuvien ryhmässä vastaajista oli hieman yli puolet miehiä. Tässä ryhmässä yli 50-vuotiaiden osuus oli 67 prosenttia eli suurempi kuin suorissa vuokralaisissa, mutta niin oli myös alle 30-vuotiaiden osuus, joka oli 12 prosenttia. Yksin asuvien osuus oli tässä ryhmässä vallitseva, sillä heitä oli 86 prosenttia vastaajista.

Alle vuoden asunnossaan asuneita oli jälleenvuokralaisissa 14 ja suorissa vuokralaisissa 10 prosenttia.  Asunnossaan 1-2 vuotta asuneiden osuus oli 20 prosenttia jälleenvuokralaisista ja 13 prosenttia asuntonsa suoraan Helsingin Asuntohankinnalta vuokranneista. Kun suhteellisen lyhyen aikaa samassa asunnossa asuneiden osuus oli näinkin suuri, voinee sanoa positiivisen palautteen perustuvan hyvään asukaskokemukseen, joka ei riipu siitä, kuinka pitkään asukas on nykyisessä kodissaan elänyt.

Asukastutkimuksen teki jälleen tutkimuslaitos IRO Research & Consulting Oy. Tutkimukseen saatiin tilastollisesti kattava otos Helsingin Asuntohankinnan omistamissa asunnoista asuvista. Kysymys on tehty luottamuksellisesti niin, että Helsingin Asuntohankinta on saanut vastauksista vain yhteenvedon. Kaikki vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu Helsingin Asuntohankintaan, jossa niitä hyödynnetään arjen työssä ja yhteydenpidossa kiinteistöjen isännöinti- ja huoltoyhtiöihin.